CNC metal metal

CNC Machining (Metal)

CNC Machining Metal, metal gaýtadan işlemek üçin san dolandyryş maşyn gurallaryny ulanmak we ş.m., şeýle hem san gözegçiligi işleýiş gurallarynyň ulanylyşyna degişlidir.CNC ekspensial maşyn gurallary programmalaşdyrylýar we san gözegçilik dili, adatça G kody bilen dolandyrylýar.CNC işleýşiniň G kod dili, NC maşyn gurallarynyň işleýiş guraly tarapyndan ulanylýan Kartezian pozisiýasynyň koordinatlaryny aýdýar we guralyň iýmit tizligini we egirme tizligini, şeýle hem gural öwrüjisiniň we sowadyjynyň funksiýalaryny dolandyrýar.San gözegçiliginiň el bilen işlenmeginden uly artykmaçlyklary bar.

Ine, bu nähili işleýär.

“CNC Metal” ýaňy işe başlanda, gollanma demirýol ýagy we maşynyň eplenýän gidrawliki ýagynyň ýeterlikdigini ýa-da ýokdugyny barlamak üçin üç okly gelip çykyşy dikeltmek amala aşyrylmalydyr.

Wagtynda ýangyç guýmak üçin ýeterlik däl.Gaýtadan işleýän işiň göwrümi, ýokardaky dolandyryşdan ýa-da programmirlemekden diňe azajyk boşluk soramaly bolsa-da, çyzgylara laýyk gelmelidir.

Gaýtadan işlemek prosesinde programma bozulýar, şonuň üçin programma hem ýalňyşlyga sezewar bolanda, wagtynda barlanmalydyr.Gaýtadan işlemekde gural üýtgedilmeli bir wagtyň özünde XYZ oky nol bolmaly.

Umumy gaýtadan işlemegiň mysaly, esasan, deşik deşiginiň takyklygyny, ýol görkezijisiniň deşigini, çukur salmagy, ýeri we ş.m.

Kesilen pyçagy gaýtadan işlemekde aňsatlyk: bu işleýän maşynyň tejribesi, täze başlanlar bu taraplary göz öňünde tutup bilmezler, sebäbi şuňa meňzeş ýeri gaýtadan işlemekde ýüze çykan tejribäni ýadymyzdan çykarmaly däldiris.

Üstünlikleri

  • 1.Amaly programmalaşdyrmak aňsat we ýokary takyklyk bilen ýönekeý geometriýa bilen bölekleri öndürip biler.
  • 2.Onuň ýokary önümçilik kuwwaty bar.
  • 3. Her bölegi gaýtadan işlemegiň bahasy birneme pes.
  • 4.3 okly CNC degirmenleri 5 okly kärdeşlerinden has arzan.

Adetmezçilikleri

  • Operatorlar we maşyn tehniki işgärleri üçin ýokary tehniki talaplar.
  • Maşyn enjamlaryny satyn almak bahasy gaty gymmat.

CNC Machining Metal bilen önümçilikler

● ABS: Ak, açyk sary, gara, gyzyl.● PA: Ak, açyk sary, gara, gök, ýaşyl.● HK: Aç-açan, gara.PP: Ak, gara.● POM: Ak, gara, ýaşyl, çal, sary, gyzyl, gök, mämişi.

Post gaýtadan işlemek

Metal materiallaryň köpüsi üçin, JS Additive-den elýeterli post gaýtadan işlemegiň usullary bar.

CNC metaldan ýasalan materiallar

JS goşundysy CNC işleýji metal materiallary bilen üpjün edýär: Alýumin garyndysy, bürünç, S45C, Q235 polat, poslamaýan polat, titanium garyndysy, D2 polat, magniý garyndysy

JS goşundysyndan iň oňat CNC enjamlaşdyryş metal tehniki hyzmaty.

JS Goşundy, köp sanly material üçin plastmassa we metal azaltmak hyzmatyny hödürleýär

JS Goşundy, köp sanly material üçin plastmassa we metal azaltmak hyzmatyny hödürleýär

 s1 Alýumin garyndysy 6061 Kümüş CNC 0.005-0.05mm Ajaýyp kebşirleýiş aýratynlyklary we okislenme täsiri, gowy poslama garşylyk, ýokary berklik
 s2 7075 Kümüş CNC 0.005-0.05mm Strengthokary güýç, gowy mehaniki häsiýetler, aňsat gaýtadan işlemek, gowy aşaga garşylyk we okislenme garşylygy.
 s3 Bürünç / Sary CNC 0.005-0.05mm Strengthokary güýç we gatylyk, güýçli himiki garşylyk, ýumşak gurluş we güýçli aşaga garşylyk
 s4 S45C / / CNC 0.005-0.05mm Has ýokary güýji we oňat işleýşi bar we dogry ýylylyk bejergisinden soň belli bir berkligi, plastikligi we könelişip bilýär
 s5 Q235 Polat / / CNC 0.005-0.05mm Iň köp ulanylýan polat has gowy giňişleýin häsiýetlere eýe;güýç, plastisit we kebşirlemek ýaly häsiýetler gowy gabat gelýär.
 s6 Poslamaýan polat 304 Kümüş CNC 0.005-0.05mm Gowy poslama garşylyk, ýylylyga garşylyk, poslama garşylyk, güýçli mehaniki häsiýetler, magnit däl
 s7 316 Kümüş CNC 0.005-0.05mm Kyn we kebşirlemek aňsat, poslama çydamly
 s8 Titan garyndysy / / CNC 0.005-0.05mm Strengthokary güýç, ýeňil agram we berklik, kebşirlemek aňsat, gowy ýylylyk geçirijiligi, beýleki metallardan has gymmat
 s9 D2 Polat / / CNC 0.005-0.05mm Hardokary gatylyk, berklik, könelmek we ýylylyga garşylyk, ýylylyk bejergisinden soň gowy mehaniki häsiýetler
 s10 Magniý garyndysy / / CNC 0.005-0.05mm Strengthokary güýç, uly elastik modul, gowy ýylylygyň ýaýramagy we şok siňdirilmegi, organiki maddalara we aşgarlara ajaýyp poslama garşylyk.