CNC metal

CNC Plastik

Kompýuter san gözegçiligi (CNC) gaýtadan işlemek, öňünden meýilleşdirilen kompýuter programma üpjünçiligi zawodda gurallaryň we enjamlaryň işleýşine gözegçilik edýän önümçilik prosesi.Bu amal, üweýjilerden we tornalardan başlap, degirmen maşynlaryna we CNC marşrutizatorlaryna çenli birnäçe çylşyrymly maşynlara gözegçilik etmek üçin ulanylyp bilner.CNC işleýşiniň kömegi bilen üç ölçegli kesiş işleri diňe teklipler toplumy bilen tamamlanyp bilner.

CNC önümçiliginde, maşynlar san gözegçiligi bilen dolandyrylýar, onda obýektlere gözegçilik etmek üçin programma üpjünçiligi programmalary berilýär.CNC işleýşiniň dili, G kody diýlip hem atlandyrylýar, degişli enjamyň tizligi, iýmit tizligi we koordinasiýa ýaly dürli hereketlerine gözegçilik etmek üçin ulanylýar.

Ine, bu nähili işleýär.

CNC önümçiliginde, maşynlar san gözegçiligi bilen dolandyrylýar, onda obýektlere gözegçilik etmek üçin programma üpjünçiligi programmalary berilýär.CNC işleýşiniň dili, G kody diýlip hem atlandyrylýar, degişli enjamyň tizligi, iýmit tizligi we koordinasiýa ýaly dürli hereketlerine gözegçilik etmek üçin ulanylýar.

Üstünlikleri

  • CNC köp dürli we kiçi partiýa önümçiliginde ýokary önümçilik netijeliligine eýe bolup, önümçilige taýýarlyk, maşyn gurallaryny sazlamak we gaýtadan işlemek wagtyny azaldyp biler we iň gowy kesiş mukdarynyň ulanylmagy sebäpli kesiş wagtyny azaldyp biler.
  • CNC işlemegiň hili durnukly, işlemegiň takyklygy ýokary we gaýtalanma derejesi ýokary, bu uçaryň işleýiş talaplaryna laýyk gelýär.
  • CNC işleýşi adaty usullar bilen işlemek kyn bolan çylşyrymly ýüzleri gaýtadan işläp biler, hatda käbir gözegçilik edip bolmaýan işleýiş böleklerini hem gaýtadan işläp biler.

Adetmezçilikleri

  • Operatorlar we maşyn tehniki işgärleri üçin ýokary tehniki talaplar.
  • Maşyn enjamlaryny satyn almak bahasy gaty gymmat.

CNC (CNC Profil) Çap etmesi bilen önümçilikler

● ABS: Ak, açyk sary, gara, gyzyl.● PA: Ak, açyk sary, gara, gök, ýaşyl.● HK: Aç-açan, gara.PP: Ak, gara.● POM: Ak, gara, ýaşyl, çal, sary, gyzyl, gök, mämişi.

Post gaýtadan işlemek

Modeller CNC Giriş (CNC Profile) tehnologiýasy arkaly çap edilendigi sebäpli, aňsatlyk bilen çägelenip, reňklenip, elektroplirlenip ýa-da ekranda çap edilip bilner.

CNC-ni tanatmak (CNC Profili)

Plastmassa we metal materiallarynyň köpüsi üçin, posty gaýtadan işlemegiň usullary bar.

Plastmassa we metal materiallarynyň köpüsi üçin, posty gaýtadan işlemegiň usullary bar.

Plastmassa we metal materiallarynyň köpüsi üçin, posty gaýtadan işlemegiň usullary bar.

CNC Model Görnüşi Reňk Tehnologiýa Gatlak galyňlygy Aýratynlyklary
ABS ABS / / CNC 0.005-0.05mm Gowy berklik, baglap bolýar, sepilenden soň 70-80 dereje bişirip bolýar
POM PMMA / / CNC 0.005-0.05mm Gowy aýdyňlyk, baglanyp bolýar, sepilenden soň takmynan 65 dereje bişirip bolýar
Kompýuter Kompýuter / / CNC 0.005-0.05mm 120 dereje töweregi temperatura garşylygy, birleşdirip we sepip bolýar
POM POM / / CNC 0.005-0.05mm Mechanokary mehaniki häsiýetler we süýşmäge garşylyk, ajaýyp elektrik izolýasiýasy, çözüji garşylyk we gaýtadan işlemek mümkinçiligi
PP PP / / CNC 0.005-0.05mm Strengthokary güýç we berk berklik, pürküp bolýar
Neýlon 01 Neýlon PA6 / CNC 0.005-0.05mm Strengthokary güýç we temperatura garşylyk, we berklik
PTFE 01 PTFE / / CNC 0.005-0.05mm Ajaýyp himiki durnuklylyk, poslama garşylyk, möhürlemek, ýokary temperatura we pes temperatura
Bakelite 01 Bakelite / / CNC 0.005-0.05mm Ajaýyp ýylylyga garşylyk, ýangyna garşylyk, suwa garşylyk we izolýasiýa