Kompaniýanyň tertibi

Zawod

80000 + ㎡ Gat giňişligini ulanmak

JS Goşmaça 3D Çap edijisi hakda 80,000+ inedördül metrlik uly zawod bar.

150+ 3D çap ediş enjamlaryny düzýär

Uly senagat SLA, SLM, DLP 3D printerler we CNC, vakuum guýma enjamlary üçin 150-den gowrak toplum.

Enjamlaşdyrylan
Önümçilik

60+ million önümçilik, güýçli gözleg we gözleg topary

Productionyllyk önümçilik liniýasynyň kuwwaty 60 + million.

paket
JS Goşmaça Baýdak (1)

JS JS goşundysyny, iň oňat çözgüdiňizi saýlaň

Your Siziň kanagatlanmagyňyzdan ynam

Wagt we çykdajylary tygşytlamaga kömek ediň (Çalt eltip bermek we iň gowy baha)

EKO-dost we iň ýokary derejeli materiallar (30-dan gowrak material we has köp reňk)

Qualityokary hilli nusga alyň (Halkara standart hiline göz ýetiriň)

Your Dizaýnyňyz hakda hemme zat gizlin saklanar.

Şol bir wagtyň özünde, Şençzhenen JS Additive-iň bazar paýnamalary öýde birinji orunda durýar3D çap ediş hyzmaty dünýä bazaryny öz içine alýar we 20+ ýurda hyzmat edýärABŞ, Awstraliýa, Braziliýa, Germaniýa, Italiýa, Russiýa, Koreýa, Japanaponiýa, Türkiýe we ş.m.

wusnd

2007

Shantou JS goşundy (Swatow)
Bazar paýy 50%

2014

Şençzhenen JS goşundy
Öňdebaryjy 3D Çap ediş hyzmatyny üpjün ediji

2018

Hytaýda iň köp satyjy
3D çap etmek üçin Hytaýda 5 ofis +12 hyzmat merkezleri

2020 ~ 2021

Global bazar 20+ ýurt
(Germaniýa, Portugaliýa, BAE , Türkiýe, Taýland, Wýetnam, lndian, Malaýziýa, Koreýa ...)

JS-Goşundy-a

2022

JS Goşundy
3D çap ediş hyzmatynda durnukly ösüş

wunsld

JS goşundysyny, iň oňat çözgüdiňizi saýlaň

Wagt we çykdajylary tygşytlamaga kömek ediň, JS goşundy 3D çalt prototip öndürijisi, müşderilere gije-gündiziň dowamynda 24 sagat sitata we satuwdan soň maslahat beriň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň