MJF (Multi Jet Fusion)

MJF 3D çap etmegiň tanyşdyrylyşy

MJF 3D çap etmek, soňky ýyllarda esasan HP tarapyndan işlenip düzülen 3D çap etme prosesleriniň bir görnüşidir.Köp ugurlarda ulanylýan täze döreýän goşmaça önümçilik tehnologiýasynyň esasy “oňurgasy” hökmünde bellidir.

MJF 3D çap etmek, ýokary dartyş güýji, ajaýyp aýratynlyk çözgüdi we gowy kesgitlenen mehaniki aýratynlyklary bolan bölekleriň çalt eltilmegi sebäpli senagat goşundylary üçin goşmaça önümçilik çözgüdiniň saýlamasyna öwrüldi.Adatça funksional prototipleri öndürmek üçin ulanylýar we ahyrky ulanylýan bölekler yzygiderli izotrop mehaniki häsiýetleri we çylşyrymly geometriýalary talap edýär.

Ine, bu nähili işleýär.

Principleörelgesi aşakdaky ýaly işleýär: ilki bilen “poroşok moduly” birmeňzeş poroşok gatlagyny goýmak üçin ýokary we aşak hereket edýär.Soňra “gyzgyn burun moduly” iki reagenti pürkmek üçin gapdaldan süýşýär, şol bir wagtyň özünde çap meýdançasyndaky materiallary iki tarapdaky ýylylyk çeşmeleri arkaly gyzdyrýar we eredýär.Amal gutarnykly çap edilýänçä gaýtalanýar.

Üstünlikleri

  • Nazary taýdan, çap etmegiň tizligi SLS ýa-da FDM-den 10 esse ýokary
  • Iş tertibini tertipleşdiriň we çykdajylary azaldyň
  • Gowy mehaniki aýratynlyklary bolan çap edilen bölekler funksional barlagy mümkin edýär
  • Materiallary gaýtadan ulanmagyň derejesi ulanyjylaryň önümçilik bahasyny azaldyp, 80% -e ýetip biler
  • Taýýar önüm gönüden-göni müşderiniň isleglerine görä çap edilip bilner

Adetmezçilikleri

  • Material çäklendirme: bar bolan material diňe gara neýlon 12 (PA12), has elýeterli materiallar HP-iň inçe agentleriň ösmegine baglydyr;

MJF 3D Çap etmegiň tanyşdyrylyşy

Lukmançylyk bölekleri / Senagat bölekleri / Tegelek bölekler / Senagat esbaplary / Awtoulag gurallary panelleri / Çeper bezeg / mebel bölekleri

Post gaýtadan işlemek

MJF prosesi esasan gaty erginleri gyzdyrmak, atylýan reňklemek, boýamak, ikinji derejeli gaýtadan işlemek we ş.m. bölünýär.

MJF materiallary

MJF 3D çap etmekde HP tarapyndan öndürilen neýlon poroşok materialy ulanylýar.3D çap edilen önümler gowy mehaniki häsiýetlere eýedir we funksional prototip görnüşinde, şeýle hem soňky böleklerde ulanylyp bilner.

JS Additive, HP PA12, HP PA12 + GB ýaly dürli MJF materiallary üçin 3D çaphana hyzmatlaryny hödürleýär.

JS Additive, HP PA12, HP PA12 + GB ýaly dürli MJF materiallary üçin 3D çaphana hyzmatlaryny hödürleýär.

MJF Model Görnüşi Reňk Tehnologiýa Gatlak galyňlygy Aýratynlyklary
MJF (1) MJF PA 12 Gara MJF 0.1-0.12mm Güýçli, işleýän, çylşyrymly bölekler üçin amatly
MJF (2) MJF PA 12GB Gara MJF 0.1-0.12mm Gaty we işleýän bölekler üçin amatly