សេវាកម្មបោះពុម្ព 3D តាមអ៊ីនធឺណិត

សេវាកម្មបោះពុម្ព 3D តាមអ៊ីនធឺណិត

3D Rapid Prototyping (JS Additive) គឺជាអនាគតនៃការផលិត។ទាក់ទង JS Additive និងចែករំលែកឯកសាររចនា 3D របស់អ្នកសម្រាប់សម្រង់ភ្លាមៗ និងទទួលបានការរចនារបស់អ្នកដែលផលិតដោយពួកយើងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ជាមួយនឹងសម្ភារៈច្រើនជាង 30+ ដែលត្រូវជ្រើសរើស។

ការបង្ហោះទាំងអស់មានសុវត្ថិភាព និងសម្ងាត់។